تاريخ روز : پنجشنبه 02 شهریور 1396

شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-تاپیکو

  

اطلاعات عمومی

 

طريقه ورود سهامداران :

نام كاربري : كد بورسي با فرمت فارسي (كد بورسي شامل سه حرف ابتداي فاميل و پنج رقم مي باشد)

به طور مثال :  كريم عبدالهي⇔ عبد 12345

رمز عبور : شماره شناسنامه و اسم كوچك با فرمت فارسي مي باشد. 

به طور مثال : 125كريم

اطلاعیه ها

 
: دوره مالی