تاريخ روز : پنجشنبه 02 شهریور 1396

شرکت سرمایه گذاری نفت وگازوپتروشیمی تامین-تاپیکو

  

شرکت های تابعه

 

  

    

  پتروشیمی آبادان         :     درصد مالكيت  :  %56

     

 

 

 

 پتروشیمی امیر کبیر     :      در صد مالکیت :  %32

 

 

        

 

 پتروشیمی فن آوران       :      در صد مالکیت :  %48

 

 

 

 

 

پتروشیمی  خراسان     :      در صد مالکیت :  %41.71